Ryukyu kingdom

Pocket

  • Katsuren-gusuku
  • Sueyoshi-gu
  • Naka-gusuku
  • Shimazoeoosata-gusuku
  • Nakijin-gusuku
  • Itokazu-gusuku